سلکتورهای id و class :

در آموزش های HTML در مورد attribute ها صحبت کردیم و id و class را معرفی کردیم. بدلیل اهمیت موضوع، در اینجا این دو مورد را بیشتر مورد بحث قرار خواهیم داد.

ID و Class چیست؟

همانطور که در قسمت خصوصیت تگ های HTML گفته شد، ID و Class دو خصوصیت عمومی در تگ ها هستند و بین بیشتر برچسب ها جزء attribute های استاندارد محسوب می شوند.

هر تگ می تواند دارای attribute های class و id باشد.

class و id چه کاربردی دارند؟

این دو attribute به این دلیل اهمیت دارند که در CSS می توانیم به برچسب هایی که دارای class و id باشند style دلخواه بدهیم و در JavaScript و JQuery نیز می توانیم آن عناصر را پویا و یا محتوای عناصر را دستکاری کنیم.

نکته۱:

خصوصیت id باید یکتا باشد ولی برای class چنین نیست و می توانیم یک کلاس را برای چند عنصر تعریف کنیم و همچنین به یک تگ چند کلاس اختصاص دهیم.

اختصاص دادن آی دی و کلاس به یک تگ به صورت زیر است:

<p id="نام آی دی دلخواه" class="نام کلاس دلخواه">

<p id="idname1" class="classname1">
<h3 id="idname2">
<span class="classname2 classname1">

نکته۲:

در نمونه کد بالا، برای تگ span  دو کلاس تعریف شده است که یکی از کلاس ها تکراری (classname1) است.

نکته۳:

برای تعریف دو کلاس برای یک تگ باید بین نام دو کلاس فاصله(space) بگذاریم.

نکته۴:

برای یک عنصر نمی توان دو id انتخاب کرد و id باید در یک صفحه HTML یکتا باشد.